Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

VIRTA-opintotietopalvelu korkeakoulujen toiminnan tukena -kyselyn tulokset

Taustatiedot

 • kartoitus digitalisoituvan opiskelun ja opetuksen päivittäiseen toimintaan liittyvistä kehitystarpeista
 • kysely auki 29.5.-16.6.2015
 • vastauksia 25 kpl
  • 12 amk, 13 yo
 • Vastaajien toimijaluokat
  • 20 opiskelun ja opetuksen tuki ja hallinto
  • 5 tietohallinto
  • 4 muuta: tiedontuotanto, hallinto, toiminnanohjaus, taloushallinto

Saate

Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon VIRTA-opintotietopalvelu kokoaa 1,3 miljoonan tutkinto-opiskelijan tiedot suomalaisista korkeakouluista yhteen. Näitä tietoja ovat mm. tutkinnot, opintosuoritukset sekä niiden arvosanat ja opiskeluoikeus-, ilmoittautumis- ja kv-liikkuvuustiedot. VIRTA on opetus- ja kulttuuriministeriön CSC:ltä ostama palvelu, jonka teknisen käyttöyhteyden kautta tiedot ovat yhteismitallisesti hyödynnettävissä niin eri toimijoiden tarjoamissa palveluissa kuin tilastoinnissa ja raportoinnissakin.

 

VIRTA-opintotietopalvelu on ollut käytössä vuodesta 2014. Alkuvaiheessa tietovarannon kehittäminen on keskittynyt viranomaistietovirtoihin. OKM:n ja Tilastokeskuksen tiedonkeruuaineistoja poimitaan jo tietovarannosta. Kehitystyö Kelan, Valviran, Cimon ja YTHS:n kanssa tietovarannon tietojen hyödyntämiseksi on myös hyvässä vauhdissa. Päivittäisessä toiminnassa tietovarannon tietoja käytetään korkeakoulujen yhteishaussa ja OILI-ilmoittautumispalvelussa. Lisäksi kehitteillä ovat sähköiset opintosuoritustietojen siirtotyökalut hyväksilukuprosesseja varten EMREX-projektin ja JOOPAS-konsortion voimin.

 

CSC jatkokartoittaa nyt OKM:n pyynnöstä korkeakouluilta digitalisoituvan opiskelun ja opetuksen päivittäiseen toimintaan liittyviä kehittämistarpeita. Toivomme vastauksia mahdollisimman laajalti (samasta korkeakoulusta voi olla useampi vastaus). Kyselyn vastauksista tehdään kooste, jota käsitellään OKM:n kanssa korkeakoulujen opinto- ja tietohallinnon johtajien yhteisessä KOOTuki-ryhmässä.

Vastauksia pyydetään ti 16.6.2015 mennessä. Kiitos!

Kooste

Yhteenveto (ppt)

A. Nykyisen tietosisällön laajentaminen
B. Opiskelun ja opetuksen tietovirtojen kehittämistarpeet
C. Tiedon vertailtavuus, raportointi ja visualisointi
D. VIRTA-opintotietopalvelu opintotietojärjestelmien perustietovarannoksi
E. Tekniset kehityskohteet
F.  Käyttökokemus ja dokumentaatio
G. Palvelun hallinta ja tietosisällön käytöstä sopiminen


PalauteKommenttiAikatauluVastuutahoPäätetty toimenpide
 

A Nykyisen tietosisällön laajentaminen


A1. Tietoja saataville tarkemmalla kuin pelkän yleisen tason alaluokituksen mukaisesti esim. tekniikan alalla jaottelu tarkempiin koulutusalaluokkiin.VIRTA-opintotietopalveluun on mahdollista tuoda valtakunnallinen koulutusmoduulitunniste, mikä ratkaisisi tietotarpeen. Se edellyttää kuitenkin ensin tunnisteen kattavaa käyttöönottoa korkeakouluissa.                                                                       
A2. Emme näe millä ohjelmalla opiskelija opiskelee. Virta näyttää vain mikä tavoitetutkinto on ja opintojen tason. Ohjelma voisi olla hyödyllinen, vaikka sitä ei kansainvälisissä tilasoissa tarvitakaan.ks. A1    
A3. Tieto voisi olla yksityiskohtaisempaa, esim. suuntautumisvaihtoehto tai pääaine voisi näkyä eikä ainoastaan opiskeluoikeus karkealla tasolla. Silloin voisi esim. päätellä missä aineissa on kansallisella tasolla ylikapasiteettiä ja missä ei.ks. A1    
A4. Ohjelmakohtainen tieto olisi hyödyllinen korkeakouluille vaikka se ei ehkä kiinnosta viranomaisiaks. A1    
A5. Koulutus-/tutkinto-ohjelma tms. mukaan Virran tietosisältöön raportointeja varten. Vipusessa olisi hyvä päästä porautumaan syvemmälle kuin koulutusalatasolla (vrt. entiset AMKOTA-raportit)ks. A1    
A6. Tietosisältö on riittävä sitten kun koulutusalaluokituksissa on alempitasoinen hierarkia (koulutusalan lisäksi oppiaine ja/tai pääaine).ks. A1    
A7. Virran koulutuskoodisto perustuu Tilastokeskukselta saatuun koulutuskoodistoon, jonka tarkkuus ei riitä kaikkiin yliopiston omiin tarpeisiin. Virrasta tiedot saadaan vain koulutusohjelmatasolla, kun taas yliopiston tarpeisiin myös esim. tutkinto-ohjelma tai pääainetason tiedot ovat tarpeen.ks. A1    
A8. Koodistot ei nyt kommentoitavaa (alemman tason oppiainetason/pääainetason tarvitaan kun koulutusalaluokituksia hierarkisoidaan alaspäin).ks. A1    
A9. Esim. OILIssa vanhojen opiskelijoiden ilmoittautumisessa tarvittaisiin opiskelevasta tutkinnosta ja tutkinto-ohjelmasta opiskelijalle tutumpaa tietoa kuin mitä tilastokeskuksen 6-numeroinen koodi nyt tarjoaaks. A1    
A10. Virran tietosisältöä tulisi kehittää niin, että se tukisi paremmin operatiivisia järjestelmiä. Esim. ulkopuoliset tahot (julkinen liikenne, pankit jne.) tarvitsevat koodiarvojen lisäksi selitetekstejä, joita Virrassa ei tällä hetkellä riittävissä määrin ole.Ratkaisuna valtakunnallinen koulutustietovaranto, josta VIRTA-opintotietopalvelusta löytyvällä koulutuksen tunnistetiedolla voi hakea koulutuksen perustiedot. Toteutusehdotuksena OPH:n koulutustarjontatietovarannon laajentaminen koskemaan kaikkia koulutuksia.Korkeintaan H2/2016  
A11. Sanalliset kuvaukset suorituksen sisällöstä. Auttaisi hyväksilukutilanteessa.ks. A10   
A12. Kaikkien korkeakoulujen tarjontatieto keskitetysti Virran tai muun palvelun kautta. Opintojakso/-toteutustasolla. Esim. Tampere3 pilotiksi? Tämä mahdollistaisi entistä sujuvamman virtuaalisen opiskelijaliikkuvuuden amk/yo -välillä.ks. A10   
A13. Myös esim. yhteystietojen puuttuminen hankaloittaa virran käyttöä.Yhteystiedot kuuluvat julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurissa Väestötietojärjestelmän piiriin. VIRTA-opintotietopalvelun tietoja on mahdollista jatkossa rikastaa VTJ:ssä olevilla tiedoilla   
A14. Väestötietojärjestelmästä tarkistettujen tietojen hakupalvelu. Ks. A13   
A15. Yliopisto hyötyisi linkistä Virran ja väestörekisterikeskuksen välillä ajantasaisten osoitetietojen saamiseksi sekä opiskelijoista, mutta eritoten valmistuneista.Ks. A13   
A16. Korkeakoululle ei juuri ole hyötyä Virran tiedoista, koska esim. tiedekuntatiedot eivät ole Virrassa. Toisaalta meillä on omat tietomme jo muutenkin, olemme enemmän kiinnostuneita omien tietojemme yhdistämisestä muiden korkeakoulujen tietoihin.Tiedekuntatieto on organisaation sisäinen ja muuttuva tieto, jota ei ole mielekästä sisällyttää organisaatiorajat ylittäviin tietovirtoihin   
A17. Voisiko Virta-tietosisällössä jotenkin huomioida korkeakoulun sisäistä organisoitumisen tapaa? Ks A16   
A18. Koodistoja ja esim. opiskeluoikeustietoja tukevien selitetekstien lisääminen olisi ensimmäinen askel. Toiseksi voidaan myös miettiä uusien koodistoarvojen tai jopa uusien koodistojen lisäämistä.Ratkaisuna Opetushallinnon koodistopalvelun kehittäminen.Korkeintaan H2/2016  
A19. Lisättävä käytetyt läsnä- ja poissaolokaudet sekä kausimaksimitKs. A10, mutta myös tehtävissä Virta-pohjaisina päättelyinä esim. raportilleKorkeintaan H2/2016  
A20. OKM:n tämän hetkisten suorien tiedonkeruiden tuominen Virtaan mm. avoimen opiskelijamäärät, opinnäytetyötKäsitellään OKM:n tiedonkeruukierroksen 2016 muutosten yhteydessäH2/2015  
A21. Henkilöstö, talous, TKI?VIRTA-tietovarantokonseptin laajentaminen opintotietojen ja julkaisutietojen lisäksi myös muuhun korkeakoulun toimintaan on mahdollista2017 -  
A22. Raportoitavat henkilöstötiedot mukaan, samoin taloustiedotKs. A21 2017 -  
A23. Mielenkiintoista olisi saada myös laajemmin tietoa koulutuksen laadusta, mutta näihin ei taida olla riittävästi yhtenäistä sisältöä tai sellaista sisältöä, jonka saisi palveluun järkevässä muodossa. Jotkut avoimen palautteen sanapilvet (esim. kandipalautteesta tai aarresaaren selvityksestä) voisivat olla mielenkiintoisia.Erilaiset palautekyselyt on mahdollista tuoda osaksi palvelukokonaisuutta niin, että kyselyssä voitaisiin hyödyntää VIRTA-opintotietopalvelun tietoja ja kerättyjä aineistoja rikastaa VIRTA-opintotietopalvelun tiedoilla   
A24. Kuuluisivatko valtakunnallisten opiskelijapalautteiden datat Virtaan?Ks. A23   
A25. Jos tietosisältöä lähdettäisiin laajentamaan, tullaan nopeasti HOPSien äärelle. Päivittäinen tukeminen kyllä muuttaa Virran luonnetta ”lopullisesta perusrekisteristä” toisenlaiseksi ja on kyseenalaista, onko niin järkevää tehdä.Laajentaminen mahdollista, mutta muuttaisi VIRTA-opintotietopalvelun luonnetta. Nyt tietosisältö pääosin luonteeltaan pysyvää ja lopullista   
A26. Tietosisällöistä tulisi sopia korkeakoulujen kanssa. Tietosisältöjä voidaan hyvin laajentaa, mikäli tarkoituksena on laajentaa Virta-palvelua.Tietosisällön laajennuksista sovitaan yhdessä kaikkien osapuolten kanssa.   
A27. Ulkomaisissa korkeakouluissa suoritetut opinnot ja tutkinnot olisivat myös VIRRAssa sekä niihin muuntotaulukot suomalaisiin korkeakouluopintoihin.VIRTA-opintotietopalveluun tuodaan vain ulkomaisista korkeakouluista hyväksiluetut opintopisteet. OPH on toteuttamassa Todennetun osaamisen rekisteriä, joka kattaa tietotarpeen.2018 -  
A28. Tietosisältö laajenee varmaan luontaisen kehityksen seurauksena.    
A29. Tietosisällön laajentamiseen ei ole tarpeita meidän yliopistolle    
A30. Tietosisältö on jo aika laaja ja tulevat sisällöt esim. liikkuvuustiedot tuovat vielä hyvän lisän sisältöön.     

B Opiskelun ja opetuksen tietovirtojen kehittämistarpeet

 

B1. Kelatiedot tulisi ottaa suoraan Virrasta, sekä kaikki opiskelutahtiin liittyvä esim. aikuisopiskelutukeen liittyvä.Kela-integraatio työn allaH2/2015-H2/2016  
B2. Virta opintotietopalvelusta menee tiedot Kelaan, korkeakoulujen ei tarvitse enää erikseen niitä raportoida. Sama koskee muitakin vastaavia toistuvia tiedonsiirtoja.Ks. B1H2/2015-H2/2016  
B3. Kelan opintotuki, YTHS-yhteydet kannatettavia. Olisi tietenkin hyvä, jos myös HSL ja yliopistoliikunta ja muut yleishyödylliset tahot voisivat saada mahdollisuuden tarkistaa esim. opiskeluoikeus- ja läsnäolotietoja. Ks. B1   
B4. Läsnäolon todistaminen. Tämän toteuttaminen lienee kuitenkin kaikkea muuta kuin triviaalia.Uusi VIRTA-opintotietopalvelun tietoja näyttävä palvelu. Autentikaatio esim. Vetumalla tai kansalaisen asiointitilillä, osana eSuomi-palvelunäkymää. Olisiko toteutettavissa osana KaPa-ohjelmaa?   
B5. Vr:lle todistus opiskelijakortin saamiseen. Ks. B4 tai integroituminen VIRTA-opintotietopalvelun tietosisältöön   
B6. Opiskelija-asunnot tarkistavat opiskelijoiden osalta ovatko läsnä olevia, keskeyttäneitä vai valmistuneita.Ks. B4 tai integroituminen VIRTA-opintotietopalvelun tietosisältöön   
B7. Tietojen siirtoa eri toimijoiden välillä tulisi kehittää, juuri esim. VR, matkahuolto ja opiskelija-asuntosäätiöt tulevat ensimmäisenä mieleen. Jatkossa myös tarve korkeakoulujen väliseen tiedonsiirtoon varmasti kasvaa.Ks. B4 tai integroituminen VIRTA-opintotietopalvelun tietosisältöön   
B8. Tietojen siirto suoraan VR, HKL yms. Näin manuaalityö vähenee ja opiskelijan toiminta suoraviivaistuu.Ks. B4 tai integroituminen VIRTA-opintotietopalvelun tietosisältöön   
B9. Kela ja hsl ainakinKs. B1 ja B4H2/2015-H2/2016  
B10. Opiskelija voisi suoraa välittää palvelun kautta tiedon läsnäolostatuksesta VR:lle ja HSL:lle.Ks. B4 tai integroituminen VIRTA-opintotietopalvelun tietosisältöön   
B11. TE-toimistot: opinto-oikeustietojen tarkistus ei toisi lisähyötyä; suoritusten seuraamisessa olisi hyötyäKs. B4 tai integroituminen VIRTA-opintotietopalvelun tietosisältöön   
B12. Opiskelijakorttitiedot: näitä pitäisi saada luotettavasta VirrastaKs. B4 tai integroituminen VIRTA-opintotietopalvelun tietosisältöön   
B13. Liikenne ja pankki: ei hyötyä, yksittäisiä erityistapauksia (opiskelijakorttitiedot riittävät)Ks. B4 tai integroituminen VIRTA-opintotietopalvelun tietosisältöön   
B14. TE-keskus, poliisi ym. viranomaiset voisi hakea opiskelijan tiedot suoraan VIRRAsta.Ks. B4 tai integroituminen VIRTA-opintotietopalvelun tietosisältöön   
B15. Korkeakoulujen näkökulmasta ensisijaisesti pitäisi pyrkiä automatisoimaan nykyisiä manuaalisesti tehtäviä toimintoja. Opintotuen muutokset/hakeminen, hyväksilukujen siirtäminen, kirjastopalvelut jne.Ks. B4 tai integroituminen VIRTA-opintotietopalvelun tietosisältöön   
B16. Rajapinta julkisille palveluille mm. pankit, VR, Matkahuolto, TE-keskus, Opiskelija-asuntoja hallinnoivat yritykset ja yhteisöt, Koulutusrahasto, Opiskelijaterveydenhuolto, MaahanmuuttoviranomaisetKs. B4 tai integroituminen VIRTA-opintotietopalvelun tietosisältöön   
B17. Aikuiskoulutussäätiö voisi hyödyntää tietoja tarvittavissa määrin (aikuiskoulutustuki)Ks. B4 tai integroituminen VIRTA-opintotietopalvelun tietosisältöön2016 -  
B18. Tietojen siirto (lähinnä tieto opiskelijastatuksesta) suoraa Virrasta myös epävirallisemmille toimijoille, mikäli opiskelija antaa luvan esim. kaupunkien liikennelaitokset, VR, opiskelija-asunnotKs. B4 tai integroituminen VIRTA-opintotietopalvelun tietosisältöön   
B19. Tutkintotietojen antaminen julkisen hallinnon organisaatioille, mikäli henkilö antanut luvan (esim. mahdolinen suora yhteys tutkimustietokantaan, jossa näkyy yliopiston työntekijöiden tutkinnot)Ks. B4 tai integroituminen VIRTA-opintotietopalvelun tietosisältöön   
B20. Erilaiset opiskeluun liittyvät palvelut voisivat toimia Virran tietojen pohjalta. Opiskelija-asuntoja tarjoavat tahot, julkinen liikenne, opiskelijajärjestöt, työnantajat, rekrytointifirmat jne. voisivat olla kiinnostuneita Virran käyttämisestä.Ks. B4 tai integroituminen VIRTA-opintotietopalvelun tietosisältöön   
B21. Opiskelijoiden tutkinto-oikeus-, läsnäolo- ja opintosuoritustietoja kyselevät monet tahot (opiskelija-asuntosäätiöt, VR, matkahuolto, TE-toimisto, pankit). Näiden tietojen saaminen suoraan virrasta palvelisi varmasti sekä tiedon pyytäjiä, että niiden antajia.Ks. B4 tai integroituminen VIRTA-opintotietopalvelun tietosisältöön   
B22. Kaikki ulkopuoliset tahot saavat tarvitsemansa opiskelijoita koskevat tiedot suoraan Virrasta, jolloin erilainen todistusten antaminen ja lomakkeiden täyttäminen kolmannen osapuolen tietotarpeisiin loppuu.Ks. B4 tai integroituminen VIRTA-opintotietopalvelun tietosisältöön   
B23. Virkailijalle pääsy VIRTAan katsomaan oman korkeakoulun tietojaKs. B4   H2/2015  
B24. Käyttöliittymä korkeakoulujen henkilökunnalle Virta-tietoihin.Ks. B4   H2/2015  
B25. Opintosuoritusote. Jokaisessa korkeakoulussa tulostetaan ns. "virallisia" opintosuoritusotteita opiskelijoille. Tämä ns. "virallinen" opintosuoritusote on esim. tuloste johon laitetaan leima ja allekirjoitus. Tämä työllistää opintohallinnon tukipalvelua kohtuuttomasti. Tämä voitaisiin toteuttaa Virta -tietovaraston tietojen perusteella itsepalveluperiaatteella automaattisesti.Ks. B4 tai integroituminen VIRTA-opintotietopalvelun tietosisältöön   
B26. Opiskelijalle (nykyiselle ja entiselle) pääsy VIRTAan katsomaan omia tietojaKs. B4 tai integroituminen VIRTA-opintotietopalvelun tietosisältöön   
B27. Opiskelutodistukset, opinto-otteet, opiskelija-asuntolatKs. B4 tai integroituminen VIRTA-opintotietopalvelun tietosisältöön   
B28. Opiskelija voisi tilata virallisen opintosuoritusotteen järjestelmästä.Ks. B4 tai integroituminen VIRTA-opintotietopalvelun tietosisältöön   
B29. Opiskelijalle tulisi olla mahdollisuus ottaa rekisterivedoksia tai mahdollisuus antaa taholle X rekisteriotteen poimiminen. ”hae viralliset tietoni Virrasta, kertakäyttölinkki tässä”Ks. B4 tai integroituminen VIRTA-opintotietopalvelun tietosisältöön   
B30. Opiskelijoille käyttöoikeus omiin tietoihin, jolloin hän voisi tulostaa itselleen virallisia dokumentteja esim. työnhakua tai viranomaisia varten.Ks. B4 tai integroituminen VIRTA-opintotietopalvelun tietosisältöön   
B31. Käyttöliittymä kansalaiselle (mydata) Virtatietoihin, opintosuoritusten ja -todistusten tarkistukseen. Ks. B4 tai integroituminen VIRTA-opintotietopalvelun tietosisältöön   
B32. Virtaan on käyttöliittymä, josta voi hakea esim. tietyn (oman yliopiston) opiskelijan tiedot, tietyn tutkinnon suorittaneet tms. Jos opiskelija on antanut luvan, pääsee katsomaan myös hänen muissa korkeakouluissa olevia opiskeluoikeuksia ja opintoja.Ks. B4 tai integroituminen VIRTA-opintotietopalvelun tietosisältöön   
B33. Ulkomaisia yliopistoja varten pyydetään yhä enenevässä määrin suoria (ts. ei opiskelijan itsensä kautta kulkevia) vakuutuksia tutkinnon suorittamisesta, tutkintotodistuksen aitoudesta, tutkinnon tasosta jne. myös nämä varmistukset voitaisiin toteuttaa suoraan Virrasta tarjottavana palveluna. Ks. B4      
B34. Korkeakoulujen väliset tiedot, esim. UAF:n tarpeetKs. B4 tai integroituminen VIRTA-opintotietopalvelun tietosisältöön   
B35. Palvelu, jonka kautta avoimen yliopiston virkailija voi tarkistaa toisessa yliopistossa suoritetut, esim. aineopintoihin edellytettävät pakolliset edeltävät opinnot.Ks. B4 tai integroituminen VIRTA-opintotietopalvelun tietosisältöön   
B36. Monia hyödyllisiä rajapintoja ja palveluita onkin jo tekeillä (puro-palvelu, rajapinta Kelaan & YTHS:ään jne.) ja innolla odotamme niiden valmistumista.OK   
B37. Viranomaistiedot kaikki tietopyynnöt pitäisi saada toteuttaa Virrasta.Tähän pyritään vaiheittain   
B38. Kaikenlaiset tietojen poiminnat/tilastoinnit mitkä vain on mahdollista siellä olevan aineiston perusteella. Tietosisältöä laajennetaan tarpeiden mukaan.Ks. B37H2/2015  
B39. Suurin osa opiskelijoille tarjottavista sähköisistä palveluista olisi rakennettu Virran päälle.VIRTA-opintotietopalvelun tietojen hyödyntäminen mahdollista.   
B40. Luotettavat ensikertalaisuustiedot Opintopolkuun tulisi saada Virtaan. Tällä hetkellä ne eivät välity oikealla tavalla.Opintotiedot välittyvät ensikertalaisuuden tarkastamista varten VIRTA-opintotietopalvelusta Opintopolkuun.   
B41. Opintojen hyväksiluvun mahdollistaminenJOOPAS-konsortio ja EMREX-projekti toteuttavat opintotietojen siirtotyökaluja organisaatiorajojen yli hyväksilukua varten.   
B42.  Suomalaisissa korkeakouluissa suoritettujen opintojen suoritustietojen siirto omaan yliopistoon.Ks. B41   
B43. Palvelu, jonka avulla virkailija voi tarkastella toisessa yliopistossa suoritettuja opintoja hyväksilukua varten.Ks. B41   
B44. Hyväksilukemispalvelu (opintosuoritustiedot korkeakoulujen käyttöön suoraan). Ks. B41   
B45. Jos pysytään suoritusten faktatiedot sisältävän kansallisen perusrekisterin roolissa, ehkä ei tarvita kovin villejä visioita kansallisesti. Miten Virta suhtautuu maailman muiden maiden tai edes EU:n kansallisiin rekistereihin, yhteensopivuus niihin voisi olla visiossa mukana.Ks. B41, EMREX-projektissa toteutetaan opintosuoritustietojen siirtotyökalut kansainväliseen käyttöön2018 -  
B46. Opiskelijoiden opintotietojen siirtyminen korkeakoulusta toiseen helpottaisi niissä tilanteissa, kun opiskelija siirtyy toiseen korkeakouluun tai hänellä on muualla suoritettuja opintoja.Ks. B41   
B47. VIRRAssa on saatavilla kaikki opiskelijan suoritukset ja hän voi käyttää niitä esim. AHOT-prosessissa. Ks. B41   
B48. Opintojen suunnitellussa (opiskelija ja korkeakoulu saisi tietoja aikaisemmista opinnoista, myös kv)Ks. B41   
B49. Tarvitaan palvelu, jonka kautta nähdään uuden opiskelijan aikaisemmat opinnot kaikissa korkeakouluissa. Näitä voidaan jatkossa hyödyntää opintojen suunnittelussa ja hyväksiluvussa.Ks. B41   
B50. Toisessa korkeakoulussa suoritettujen opintojen siirto omaan korkeakouluun (AHOT)Ks. B41   
B51. APS. Opiskelijoiden käyttöön mobiililaitteisiin soveltuvia apseja, joiden avulla tietokantaan liittyen voisi tehdä eri asteisia tietopyyntöjä.Mobiilisovelluksia työn alla mm. Oulun yliopistolla   
B52. Mahdollisuus saada helposti anonyymia dataa käyttöön esim. tutkimustarkoituksiin kansallisestiToteutettavissa kysyttäessäH2/2015  
B53. Todennetun osaamisen/tutkintorekisteri esim. hakukelpoisuuksien tarkistamiseen opiskelijavalinnoissa. Toteutettavissa Opintopolun osana   

C Tiedon vertailtavuus, raportointi ja visualisointi  

 

C1. Reaaliaikaiset korkeakoulujen sisäiset raportit Toteutetaan Extra-VipuseenH2/2015-H2/2016  
C2. Seurantatietopalvelu rahoitusmallilaskennassa käytettävistä tiedoista.Toteutetaan Extra-VipuseenH2/2015-H2/2016  
C3. Oppilaitosten välisen vertailun mahdollistaminen mahdollisimman reaaliaikaisena ml rahoitusmittarit.Toteutetaan Extra-VipuseenH2/2015-H2/2016  
C4. Voisiko johdolle olla helposti otettavia tuloksia; esim. pikapainike jolla saisi "oletustulokset" sekä oman korkeakoulun osalta että muiden korkeakoulujen osalta. Toteutetaan Extra-Vipuseen.H2/2015-H2/2016  
C5. Graafiset raportointipalvelut, jotka voisi linkin kautta viedä korkeakoulun järjestelmiin.Toteutetaan Extra-Vipuseen.H2/2015-H2/2016  
C6. Pitäisikö korkeakouluilla olla mahdollisuus saada Virrasta summatasoista indikaattoritietoa omasta ja koko korkeakoulukentän tiedoista? Varsinkin OKM:n mittareista.Toteutetaan Extra-Vipuseen.H2/2015-H2/2016  
C7. Rajoitukset liittyvät lähinnä tiedon saatavuuteen. Olisi hyvä, jos aineistosta olisi julkisesti saatavilla esimerkiksi kaikki mahdolliset tilastot ja trendianalyysit. Vai kuuluuko sellainen Tilastokeskukselle?Toteutetaan Extra-Vipuseen.H2/2015-H2/2016  
C8. Korkeakoulun pitää pystyä jäljittämään miten OKM:n käyttämät mittaritiedot muodostuvat rekisteritiedoista.Toteutetaan Extra-Vipuseen.H2/2015-H2/2016  
C9. Graafiset näkymät.Toteutetaan Extra-Vipuseen.H2/2015-H2/2016  
C10. Yliopiston sisäiseen käyttöön (kuukausittain, oppiaineittain): Valmistuneiden lukumäärä; Opintopistekertymä (opinto-oikeuksittain); Vähintään 55op suorittaneet (kpl) Toteutetaan Extra-Vipuseen.H2/2015  
C11. Oppilaitosten välisen vertailun mahdollistaminen mahdollisimman reaaliaikaisena ml rahoitusmittarit.Toteutetaan Extra-Vipuseen.H2/2015-H2/2016  
C12. Hyvää on, että erilaiset korkeakoulut alkavat ymmärtää asiat samalla tavalla ja voidaan yhtenäistää kirjauskäytännöt ja siten koodistotkin ovat yhdenmukaisia ja näin tiedot ovat vertailukelpoisia. Matkaa tähän kuitenkin vielä on (esim. eroavaisuudet Virran koulutusmoduulitunnisteen ja korkeakoulun opintojaksokoodien välillä), ja käsitteistöjen ja koodistojen yhdenmukaistamistyötä täytyy systemaattisesti jatkaa.Työtä yhteismitallisuuden saavuttamiseksi jatketaan.   
C13. Jos pysytään suoritusfaktoissa, niitä koskevan tiedon saatavuus analytiikkatarkoituksiin nousee mielenkiinnon kohteeksi.CSC selvittää oppimisanalytiikkaan liittyviä mahdollisuuksia ja rajoituksiaH2/2015-H1/2016  
C14. Koodistot selkeät    
C15. Jatketaan hyvää työtä!    
C16. Hyvään suuntaan on menossa!    
C17. Onhan yhteiset koodistot onhan? VIRTA-opintotietopalvelu hyödyntää opetushallinnon yhteistä koodistopalvelua   
C18. Toistaiseksi tietojen tarkistusta ja vertailua virran ja yliopiston oman rekisterin välillä pitää tehdä paljon, eikä Virta-tilastoihin yksinään uskalleta luottaa.Tiedon laadun parantaminen on jatkuva prosessi   
C19. ExtraVipunen on hyvä !    
C20. Virta tiedonsiirroista muodostuviin tiedostoihin pitäisi saada mukaan myös tutkintokoodit (6 numeroinen). Esim. opintosuoritukset. Tietoja olisi näin helppo suodattaa tutkinnoittain.ToteutettavissaH2/2015 - H1/2016  
C21. Lisättävä tutkintokoodi tiedon siirroista muodostuviin tarkistuksiin.Ks. C20H2/2015 - H1/2016  
C22. Toivoisimme tarkempia raportteja esim. tutkintokoodin perusteella.Toteutettavissa   
C23. Selkeä ryhmittely kaksivuotisille maisteriohjelmilleToteutettavissa   
C24. Selkeät tilastot niistä jotka ovat kaksivuotisen maisteriohjelman opiskelijoita ja niistä jotka ovat aloittaneet kanditasolta kyseisestä yliopistosta. Tähän toivoimme Virta-kehitysvaiheessa oman täpän Virtaan, mutta se piti olla helposti järkeiltävissä myöntämispäivämäärästä. Mutta eipä ole kovin helppoa erottaa nämä opiskelijajoukot. Ehdotan taas että tästä tehdään virtaan oma kenttä joka toimii kuten Tilastokeskuksen maisteriohjelmakoodi. Tämä helpottaisi raportointia vaikka asia onkin järkeiltävissä.Ks. C23   
C25. Tulevaisuudessa kaikki raportointi tapahtuu toivottavasti Virrasta ja yhteys yliopiston omasta järjestelmästä suoraan virtaan on reaaliaikainen.Raportointia kehitetään vaiheittain.   
C26. Koodistot sinänsä ovat jokseenkin kunnossa.    
C27. Ensisijaisuustietojen hyödyntäminenToteutettavissa haku- ja valintatilastojen rikastaminen VIRTA-opintotietopalvelun tiedoilla.   
C28. Opiskelijaryhmät äidinkielen mukaan (suomi, ruotsi, muu) Toteutettavissa raportointi kielet-koodiston mukaan.   
C29. Raportointipalvelu, jonka avulla olisi mahdollista tarkastella valtakunnallisesti sitä, miten tutkinto-opiskelijat hyödyntävät avointa yliopisto-opetusta. Raportointipalvelun avulla tulisi voida vastata esim. seuraaviin kysymyksiin: Kuinka paljon valmiit tutkinnot sisältävät avoimen yliopiston opintoja eri yliopistoissa ja missä yliopistoissa nämä opinnot on suoritettu? Kuinka paljon uusilla tutkinto-opiskelijoilla on ennen tutkinto-oikeuden saamista suoritettuja avoimen yliopiston opintoja ja missä yliopistoissa nämä on suoritettu? Kuinka paljon 55 opintopistettä vuodessa suorittaneet hyödyntävät avointen yliopistojen tarjontaa ts. kuinka paljon näistä pisteistä on suoritettu avoimissa ja missä yliopistoissa?Raportointia kehitetään vaiheittain.   

D VIRTA-opintotietopalvelu opintotietojärjestelmien perustietovarannoksi

 

D1. Nämä voisivat ehkä sulautua; ei ehkä tarvetta omalla opintotietojärjestelmälle jos kaikki saataisiin tallennettua suoraan Virtaan.Laajemman aikavälin mahdollinen kehityskohde, vaatii täydellisen arkkitehtuuri- ja suorituskykyuudistuksen. Lisäksi epävarmaa, voidaanko toteuttaa, jos toteutuisi vain osittaisena eikä koko korkeakoulukentän yhteisenä ratkaisuna. 2017 -  
D2. Suuntana voisi olla, että oppilaitoksen oman järjestelmän sisältöjen määrä pienenee ja tieto sijaitsee ensisijaisesti VirrassaKs. D12017 -  
D3. Tiedot tulisi olla niin tuotettuja, että niitä voitaisiin hyödyntää korkeakoulukohtaisessa tiedontuotossa eikä niitä tarvittaisi tehdä toisessa järjestelmässä tai muutoin erikseen. Eli korkeakoulun oman tietovarannon korvaaminen Virralla.Ks. D1 2017 -  
D4. Korvaa täysin paikalliset järjestelmät.Ks. D12017 -  
D5. Virta korvannut korkeakoulujen opiskelijatietorekisterit. Ks. D12017 -  
D6. Ehkäpä oppilaitokset eivät enää tarvitse omaa opintotietojärjestelmää, vaan virta hoitaa...Ks. D12017 -  
D7. Työnjako on hyvä kysymys, nyt tehdään päällekkäin. Voisi olla hyvä piakkoin esittää kokonaisnäkemys siitä, miten nämä molemmat toimivat yhteen parhaalla mahdollisella tavalla.Ks. D1   
D8. Virran tietosisältö on kaikkien korkeakoulujen Master DataKs. D12017 -  
D9. Opiskelijoiden tiedot ylläpidettäisiin keskitetysti valtakunnallisesti yhdessä paikassa, eikä niitä olisi enää tarvetta ylläpitää erilisissä korkeakouluissa. Ks. D12017 -  
D10. Opintotietojärjestelmät käyttävät suoraan Virtaa tietokantanaan.Ks. D12017 -  
D11. Kehitystyötä tulisi tehdä siihen suuntaan että Virta-järjestelmästä muodostuu opintohallinnon järjestelmän tietojen perusvaranto johon opintohallinnon tietojärjestelmät tukeutuisivat.Ks. D12017 -  
D12. Integraatiot korkeakoulun järjestelmiin. Ks. D12017 -  
D13. Tietojen käyttö yhdellä syöttämisellä moneen paikkaan on mahdollisuus.    
D14. Opintosuoritusten arkistointi. Kansallinen opintosuoritusten virallinen arkistointi tulisi hoitaa keskitetysti Virta-järjestelmän kautta. Tällä hetkellä arkistoinnin osalta taitaa korkeakouluissa olla merkittäviä puutteita. Toteutettavissa   

E Tekniset kehityskohteet

 

E1. Virta-aineistojen palautus-/siirtopalvelu takaisin korkeakouluille (luettavassa muodossa). Toteutettavissa, Erilaisia lähtökohtia mm. puhtaasti korkeakouluille tai esim. osin KaPA:n kautta soveltuvilta osin, pienet muutokset tehtävissä helposti, isommat vaativat laajemman tahtotilan.   
E2. Kirjoitusmahdollisuus Virrasta perusrekistereihin (esim. siirto-opiskelijan opiskeluoikeuden päättäminen uuden syntyessä)Ei toteutettavissa lähiaikoina korkekoulujen lähdejärjestelmien kirjavuuden vuoksi   
E3. Rajoituksena tiedon yksisuuntaisuus. Ks. E2   
E4. Inkrementaalinen päivitys kuulostaa teoriassa hyvältä, mutta on ilmeisesti vaikea toteuttaa (esim. poistot). Nykyinen päivitystapa on ihan ok.Inkrementaalinen päivitys on pidemmän aikavälin kehityskohde. Vaatii myös korkeakoulujen lähdejärjestelmiltä paljon.   
E5. Kehitettävä kohti inkrementaalista tietojen päivitystä. Ks. E4    
E6. Saisi itse myös manuaalisesti siirtää tietoja jos huomaa virheitäKs. E4 H2/2015  
E7. Helppokäyttöisyyden suuntaan. Inkrementaalisuus on hyvä tavoite.Ks. E4    
E8. Virta -järjestelmässä olevat tiedot pitää saada muodostettua passiivisesta rekisteristä - aktiivisesti päivittäin laajasti käytössä olevaksi tietovarannoksi.Ks. E4    
E9. Virta-tietovarannon reaaliaikainen päivitys voi olla tarpeen joissain suurissa korkeakouluissa, joissa tapahtumia päivän mittaan on paljon.Ks. E4, tiheämpi tallennussykli myös mahdollinenH2/2015  
E10. Tiedot toimitetaan Virtaan rajapintojen kautta. Virta olisi siis aivan ajantasainen.Ks. E4   
E11. Tarvetta ei ymmärryksemme mukaan inkrementaaliselle tietojen päivitykselle.Ks. E4    
E12. Virheellisten tapahtumien dokumentointia voisi kehittää.KehitetäänH2/2015 -  
E13. Rajapintana palveluväylä.Toteutettavissa.   
E14. Virta kansallisen palveluväylän yhtenä tietolähteenä.Ks. E13   
E15. Rajapintoja ja käyttöliittymiä olisi ihan kiva saada, että Virran tietoja pääsisi ihan oikeasti tarkastelemaan.Ks. E13 ja B4   
E16. Ei erityisiä kommentteja; suorituskyvyn varmistaminen?

Palvelimia ja tiedonsiirron proseduureja ollaan päivittämässä ja suorituskyvyn pitäisi sen myötä parantua.

 H2/2015  
E17. Virran testipuoli sisältää nyt liian muunneltua tietoa. Ei voida siis käytännössä luottaa siihen, että sieltä tulee oikeasti rajapinnan kautta olemassa olevia, järjellisiä tai edes mahdollisia tietoja. Testipuolella tulisi olla oikeita tapauksia, mutta muutetuilla henkilötiedoilla. Testipuolen opiskelijat perustuvat oikeiden opiskelijoiden tietoihin. Tietoja voidaan kehittää tarkemmin määriteltävien tarpeiden pohjalta.   
E18. Mahdollisuuksia ehkä olisi, mutta rajapintoja ei ole. Ongelma on se, ettei ole toimijaa, joka tekisi rajapintoja / toteuttaisi korkeakoulujen tietopyyntöjä tms. Pyynnöt käsitellään ja toteutetaan VIRTA-opintotietopalvelun hallintamallissa kuvatun mukaisesti   
E19. Monipuolisia rajapintoja/rajapintapalveluja, joiden kautta voitaisiin hyödyntää Virtaan tallennettuja tietoja Ks. E1.   
E20. Avoimet standardit rajapinnat, palveluväylä, reaaliaikaisuusKs. E1.   
E21. Virrasta saa rajapintojen kautta lähes kaiken tiedon anonymisoituna.Ks. E1, julkiseksi avaaminen eri päätöksellä 2016-  
E22. Korkeakoululla tulisi olla käyttöliittymä raporttien tekemiseksi omasta datasta.

Ks. E1 ja E24. Aluksi voidaan järjestää oma kopio (tietokantadumppi) korkeakoulun omasta tietokannasta,  mahdollista siirtää data sftp-palvelimen kautta.

   
E23. Virrasta olisi hyvä pystyä kysymään tietoja halutuilla parametreilla eri tarkoituksiinKs. E1, E22    
E24. Sftp-palvelimen dataan on hankala päästä (muiden kuin sen jolla on oikeudet); voisi olla paremmat mahdollisuudet ottaa ulos tietoa Virrasta.Ks. E1 ja E22 tietoturva huomioiden.
Virta-tiimi voi tehdä ohjeet korkeakoulujen tietohallinnolle joiden avulla kohdan E22 kantakopio voidaan halutessa siirtää omiin tietojärjestelmiin ja kaikki se data olisi silloin käytettävissä vapaasti haluamallanne tavalla.
   

F Käyttökokemus ja dokumentaatio

 

F1. Raakadata pitää tuntea sisällöllisesti ja rakenteellisesti, jotta sitä voi hyödyntää. -> Ei toimiva nyt, vaatii hirmuisesti työtä ja asiantuntemusta.VIRTA-opintotietopalvelun dokumentaatio ja käytön tuki ovat hyödynnettävissä.   
F2. Tekninen toteutus ei ole käyttäjäystävällinen, koska tarkastusraportit löytyvät eri paikoista.Ks. C11H2/2015-H2/2016  
F3. Tietojen tarkastus on korkeakouluissa haastavaa, dumpista jonka Virrasta saa ei saa kokonaiskuvaa oman korkeakoulun tietojen oikeellisuudesta. Yksittäistä ongelmaa selvittääkseen pitää tietoja kaivaa monesta paikasta ja tarkastella eri koodeja ja id:tä.Ks. C11H2/2015-H2/2016                                             
F4. Tarkastusraporteilla olevat virheet tulisi saada tallentajille nykyistä helpommalla tavalla ymmärrettävässä muodossa.OKH2/2015-H2/2016  
F5. Virran sivustoilla ei ole perustietoa tietorakenteesta ja siitä miten tiedot muodostetaan ja mikä taho tiedot voi saada.Sivustoa kehitetään käyttäjäystävällisemmäksi.H2/2015  
F6. Dokumentaation yleistajuisuutta voisi lisätä, koska käytön laajentuessa monenlaisissa tehtävissä voidaan hyödyntää tietoja.Ks. F5H2/2015  
F7. Wikissä oleva ohjeistus on osittain vanhentunutta. Tietoa ei ole päivitetty.Ks. F5H2/2015  
F8. Määrittelyt vaikeat löytää, hahmottaa ja lukea, kaipaavat selkiinnyttämistä.Ks. F5H2/2015  
F9. Dokumentaatio ja ohjeistus joltain osin labiileja.Ks. F5H2/2015  
F10. Ohjeistukset tuntuvat tulevan kiireellä ja viimetipassa. Viestintäprosessia parannetaan.   
F11. Wiki sivustolla olevan dokumentaation pitää olla ajantasaista ja sieltä pitää löytää helpommin esim. tulevat muutokset ja niiden aikataulut. Tällä hetkellä tietoja joutuu etsimään yhteyshenkilöiden kokousmuistioita ja monilta eri sivuilta.Ks. F5H2/2015  
F12. Teknisten rajapintojen esittelymateriaaleja ei ole olemassa.Materiaali on saatavilla VIRTA-opintotietopalvelun sivustolta.2014 -  

G Palvelun hallinta ja tietosisällön käytöstä sopiminen

 

G1. Rajoituksena tietojen käyttämiseen liittyvien sopimusten puuttuminen, tietosisältö sinällään antaa mahdollisuuksia monenlaiseen käyttöön.VIRTA-opintotietopalvelun hallintamallidokumentti kerää käytännöt yhteen. Tietojenluovutuslupamenettelyjä pyritään sujuvoittamaan.   
G2. Niin kauan kun toimitaan lakien ja asetusten mukaan ja huolehditaan yksityisyyden suojasta, on hyvä tehdä asioista mahdollisimman sujuvia. Byrokratiaa voi vähentää.Ks. G1   
G3. Myös tietojen omistajuus on ongelma: saako CSC tehdä minkäänlaisia poimintoja tiedonsiirtomahdollisuuksista puhumattakaan ilman lakisääteistä määräystä.CSC toimii henkilötietolain puitteissa.   
G4. Data on avointa huomioiden kuitenkin henkilöiden tietosuojan.Ks. B4   
G5. Tällä hetkellä Virta näyttäytyy yhdensuuntaisena tietovirtana. Korkeakoulut välittävät omia tietojaan, mutta korkeakoulut eivät toistaiseksi takaisin päin palvelua. Korkeakouluilla ei ole ollut kovin paljon sananvaltaa Virtaan.Korkeakouluilla on edustus ohjaamassa VIRTA-opintotietopalvelun kehittämistä Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon ja OKM:n tiedonkeruiden ohjausryhmässä ja Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon (KOOTuki) yhteistyöryhmässä.   
G6. Virrassa tulisi pystyä joustavammin tekemään kehittämistä/lisäyksiä silloin kun käsitellään operatiivisten järjestelmien tukemiseen liittyviä tietoja. Jos on kyse esim. korkeakoulujen rahoitukseen liittyvistä tiedoista, voitaisiin pysyä nykyisessä mallissa, jossa muutokset menee KOTA-seminaarin kauttaErityyppiset muutosprosessit ja niiden aikataulut esitellään VIRTA-opintotietopalvelun hallintamallissa.   
 • No labels