Blog
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Tiedoksi VIRTA-yhteyshenkilöille

Oppijan tietovirtojen ja VIRTA-opintotietopalvelun ohjausryhmä hyväksyi kokouksessaan 14.3. esityksen lukuvuosimaksun tilaa koskevan tiedon toteutustavasta VIRTA-tietomallissa.

VIRTA-tietomallin lukukausi-ilmoittautumisen skeemaan on lisätty uutena tietona lukuvuosimaksun tila. Maksun tila tuodaan koodiarvoina Maksamatta = 0 tai Maksettu=1. HUOM! Muutos aiemmin esiteltyyn toteutusversioon on se, että Vapautettu-tilaa ei enää ole käytössä omana koodinaan. Tilana "Maksettu" tuodaan siis myös ne tapaukset, joissa maksu on katettu 100 % apurahalla (synonyymi tilalle "vapautettu")

 

 

Tarkemmin muutoksesta

 

- 21.3.2018 LukukausiIlmoittautumiset.xsd skeema päivitetty versioon 1.06.2 ja koodistot.xsd skeema versioon 1.06.18
- Lisätty lukuvuosimaksun tila tieto ja maksun tila koodit (maksamatta, maksettu) koodistoon.
- LukukausiIlmoittautumiset.xsd 1.06.2 vaatii toimiakseen parikseen vähintään koodistot.xsd 1.06.18 version, vanhemmat koodistot.xsd eivät sisällä maksuntila koodistoa.

Molemmat skeemat (LukukausiIlmoittautumiset.xsd ja koodistot.xsd) tulee päivittää,  jotta voi tuoda lukuvuosimaksun tila -tietoja.

 

Maksutietojen määrittelystä ja selitteistä

 

 

Lukuvuosimaksu maksamatta = Maksun tila on maksamatta tietyn lukukauden osalta, mikäli jokin osuus siitä on maksamatta.

 

Lukuvuosimaksu maksettu= Maksun tila on maksettu tietyn lukukauden osalta, mikäli se on maksettu kokonaisuudessaan (100 %). Maksu voi olla maksettu joko opiskelijan tai muun tahon toimesta (esim. apuraha).

Lukuvuosimaksutietotyöryhmän laatimat käsitteisiin liittyvät käyttötapaukset on koottu tänne https://wiki.eduuni.fi/display/CSCKOOTUKI/Koontisivu+tyoskentelyn+tuloksista

 

Korkeakoulu voi halutessaan aloittaa maksun tilatiedon tuomisen VIRTAn välittömästi, mikäli se tarvitsee ko. tietoa OILI-palvelun ohjaamiseen.Muita käyttötarpeita maksun tilatiedolla ei tällä hetkellä ole sovittuna, eli maksun tila -tietoa ei ole pakko tuoda tieovarantoon. Mikäli korkeakoulu ottaa nyt maksun tilatiedon käyttöön lukuvuosimaksuvelvollisilla opiskelijoilla (rahoituslähde 5), VIRTAan on mahdollista tuoda myös maksun tilan historiatieto syksyn 2017 osalta. Mikäli lukuvuosimaksuvelvollisen ilmoittautuminen OILIssa halutaan estää, pitää korkeakoulun tuoda ilmoittautumisen kohteena olevan kauden lukukausi-ilmoittautumisen elementissä tilapäinen tila 4=puuttuu sekä tilatieto maksun tilasta.

 

Lukuvuosimaksuntilaa koskevia tietoja voidaan tulevaisuudessa laajentaa VIRTA-tietomallissa, mikäli tarvetta ilmenee. Lukuvuosimaksutietotyöryhmän esityksessä on mallinnettu maksettu-tilan tietojen laajentaminen prosenttiosuustiedoilla maksun maksaneesta tahosta. Lisätietoja https://wiki.eduuni.fi/display/CSCKOOTUKI/Lukuvuosimaksutietoryhma?preview=/54695664/64305755/Lukuvuosimaksutietoty%C3%B6ryhm%C3%A4n_esitys.pdf

Maksun tila -tiedot (maksamatta/maksettu) on käytettävissä Virran ws-rajapinnan kautta.

  • No labels