Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

LUPA EMREX NATIONAL CONTACT POINT -LIITÄNNÄISEN YHDISTÄMISEEN KORKEAKOULUJEN VALTAKUNNALLISEEN TIETOVARANTOON OPINTOTIETOJEN HENKILÖKOHTAISTA KÄYTTÖÄ VARTEN

 

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto

Lain (484/2013) mukaisesti Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon VIRTA-opintotietopalveluun (tietovaranto) tallennetaan korkeakoulun opiskelijatietoja sisältävän henkilörekisterin tietoja. Kyseessä ei ole tietojen luovutus vaan tiedot säilyvät osana korkeakoulun rekisteriä ja rekisterinpitovastuuta. Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on tietovarannon tekninen ylläpitäjä. OKM on sopinut CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n (CSC) kanssa tietovarannon teknisestä ylläpidosta siten, että CSC toteuttaa tietovarantopalvelun ja ylläpitää sitä.

Lain 6 d §:n mukaan korkeakoulu luovuttaa tietovarannon kautta opetushallituksen ylläpitämään opiskelijavalintarekisteriin tallennettavia hakijoiden tietoja. Korkeakoulu päättää rekisterinpitäjänä muusta tietojen luovuttamisesta tietovarannon kautta ja vastaa luovutuksen lainmukaisuudesta.

EMREX National Contact Point -liitännäinen opintotietojen välitykseen

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja sen eurooppalaisten kumppaneiden yhteinen EMREX-projekti tarjoaa suomalaisen korkeakoulun oppijalle välineet tietovarantoon tuotujen opintotietojensa siirtoon organisaatiorajojen yli. Oppija näkee sovelluksessa omat opintotietonsa. Oppija valitsee näistä tiedot, jotka itse luovuttaa eteenpäin kolmannelle osapuolelle valitsemaansa käyttötarkoitukseen. EMREX-palvelun käyttöönotto ei edellytä sopimuksia rekisterinpitäjän ja tietoa käyttävän tahon välillä.

Oppija saa tutkintoa suorittaessaan korkeakoulun päätöksen mukaisesti lukea hyväkseen toisessa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa taikka muussa oppilaitoksessa suorittamiaan opintoja sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja muilla samantasoisilla opinnoilla (Yliopistolaki 558/2009, 44 § ja Ammattikorkeakoululaki 932/2014, 37 §).

Erasmus+ -ohjelmasta rahoituksen saaneen EMREX-projektin tavoitteena on sähköistää korkeakouluopiskelijoiden opintosuoritustietojen vaihto korkeakoulujen välillä ja samalla lisätä hyväksiluettujen opintojen määriä. Hanke tukee opetusministerien sopimaa ET2020- tavoitetta lisätä kansainvälistä opiskelijavaihtoa opiskelun aikana siten, että tutkinnon suorittaneista vähintään 20 prosenttia olisi suorittanut opinto- tai harjoittelujakson ulkomailla.

Joustavampi ja tehokkaampi yhteentoimivuus valtakunnallisten toimijoiden välillä Euroopassa liittyen aikaisempien opintojen hyväksilukuun tukee oppijoiden liikkuvuutta, tehostaa opintoprosesseja ja parantaa omalta osaltaan korkeakoulutuksen laatua. EMREXin tavoitteet tukevat suoraan Suomen korkeakoululaitoksen tavoitteita, sillä samaa ratkaisua voidaan hyödyntää myös suomalaisten korkeakoulujen välillä.

Oppija käynnistää (suomalaisessa tai ulkomaisessa) korkeakoulussa EMREX-palvelun ja valitsee haluavansa hakea opintotietojaan suomalaisesta korkeakouluista. Palvelu siirtää oppijan Suomen National Contact Pointiin (NCP). Oppijan henkilöllisyys vahvistetaan (esim. HAKA-tunnistautumisella) ja NCP hakee oppijan tiedot rajapinnan kautta tietovarannosta. Oppija valitsee ja hyväksyy siirrettävät tiedot, jonka jälkeen EMREX-palvelu siirtää ne luotettavasti ja turvallisesti oppijan kotikorkeakoulun virkailijan käyttöön. Virkailija hyväksilukee opinnot korkeakoulun prosessien mukaisesti.

Käytettävät tiedot ja niiden käyttötarkoitus

Oppija näkee sovelluksessa omat opintotietonsa. Oppija valitsee näistä tiedot, jotka itse luovuttaa eteenpäin kolmannelle osapuolelle valitsemaansa käyttötarkoitukseen.

Korkeakoulun toimenpiteet

CSC pyytää kaikkia korkeakouluja päättämään EMREX National Contact Point -liitännäisen yhdistämisestä Korkeakoulujen valtakunnalliseen tietovarantoon niin, että tallennetut tiedot ovat EMREX-palvelun välityksellä oppijan itsensä käytössä. Korkeakoulun tulee ilmoittaa päätöksestään CSC:lle ennen kuin tietovarannon tietoja voidaan EMREX-palvelussa välittää organisaatiosta toiseen. Päätöksessä voidaan viitata tähän lupapyyntöön.

Korkeakoulun opiskelijatietoja sisältävän rekisterin rekisteriselosteeseen ei tarvitse erikseen merkitä tietoa liitännäisen käytöstä, koska tietoja käytetään ainoastaan rekisteröidyn omasta aloitteesta.

CSC huolehtii opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta tietovarannon ja EMREX-palvelun tietojenkäsittelyn asianmukaisuudesta, ylläpidosta, suojaamisesta, tietoturvallisuudesta sekä palvelusta tehtävien tietojenluovutusten asianmukaisuudesta. Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa palveluiden kustannuksista ja elinkaaren hallinnasta.

Päätös toimitetaan 13.11.2015 mennessä allekirjoitettuna osoitteeseen:

CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
Paula Merikko
PL 405
02101 Espoo


  • No labels