Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
YliopistoHenkilötunnusUusi opiskelijaIlmoittautumislaji keväälläIlmoittautumislaji syksylläKirjoihintulo yliopistoonAineenopettajan pedagogiset opinnotOpiskelumuotoOpiskelukuntaSukupuoliKansalaisuusÄidinkieliAsuinkuntaSukunimiEtunimetHyväksytty avoimen yliopiston opintojen perusteellaEdellisenä syyslukukautena (1.8.-31.12.) suoritettujen opintopisteiden määräEdellisenä kevätlukukautena (1.1.-31.7.) suoritettujen opintopisteiden määräEdellisen lukuvuoden loppuun (31.7.) mennessä suoritettujen kaikkien opintopisteiden määräLukukausimaksukokeilu ja maksullinen tilauskoulutusOpiskeluoikeuden alkaminen nykyisessä tutkinnossaKoulutuskoodiohjauksenAlaekkoodiOpiskelija-avainOpiskeluoikeusavain
kkhtfuksiolotammolosyyskirtusvomkkunspkansalyaikieliyaskuntaysnimienimiavo opesopek opkerlkmmt opoikkoulk ohjauksenAla ekkoodi opiskelijaavain opiskeluoikeusavain 


Esimerkki tkopisk201X_YO.csv. Exempel tkopisk201X_YO.csv

Sarake (muuttuja)EsimerkkiSelite - Käytettävä koodistoVirta-tieto
XML-skeemassa
Yliopisto (kk)01TK:n koodisto
01 = Helsingin Yliopisto = 01901
<Opiskeluoikeus avain="OOAvain" opiskelijaAvain="OAvain">
<Myontaja>
01901</Myontaja>
Henkilötunnus (ht)121282-0111ppkkvv-yyyt<Opiskelija avain="OAvain">
<Henkilotunnus>121282-0111</Henkilotunnus>
Uusi opiskelija (fuksi)11=kyllä,   0=ei uusi opiskelija
Ilmoittautumislaji keväällä (olotamm)01=läsnä, 2=poissa ja 3=poissa, ei kuluta aikaa
Ilmoittautumislaji syksyllä (olosyys)11=läsnä, 2=poissa ja 3=poissa, ei kuluta aikaa

<LukukausiIlmoittautuminen opiskelijaAvain="OAvain" opiskeluoikeusAvain="OOAvain"><Myontaja>01901</Myontaja>
<Tila>1</Tila>
<IlmoittautumisPvm>2019-05-16</IlmoittautumisPvm>
<AlkuPvm>2019-08-01</AlkuPvm>
<LoppuPvm>2019-12-31</LoppuPvm>
</LukukausiIlmoittautuminen>

Kirjoihintulo yliopistoon (kirtu)20192xxxx=vuosi, lukukausi 1=kevät, 2=syksy<Opiskelija avain="OAvain">
<KirjoihintuloPvm>2019-08-01</KirjoihintuloPvm>
Aineenopettajan pedagogiset opinnot (sv)
Aineyhdistelmässä sivuaineena opettajan pedagogiset opinnot, koodi=001
Pätevyyskoodi on joku näistä:  'il','ik','im'
il = sivuaineena aineen opettajan pedagogiset opinnot
ik = pääaineeseen kuuluvat aineen opettajan pedagogiset opinnot
im = erilliset opettajan pedagogiset opinnot

Opiskelumuoto (om)
1=asetuksen mukainen maisteriohjelma
2=muu maisteriohjelma
Opiskeluoikeudenluokittelu
5 = Maisteriohjelma (Myönnetty suoraan maisterivaiheeseen)
<Opiskeluoikeus avain="OOAvain" opiskelijaAvain="OAvain" ><Jakso>
Opiskelukunta (kkun)091TK / VRK:n kuntakoodi<Opiskeluoikeus avain="OOAvain">
<Jakso>

<Koulutuskunta>091</Koulutuskunta>
Sukupuoli (sp)11=mies, 2=nainen<Opiskelija avain="OAvain">
<Sukupuoli>1</Sukupuoli>
Kansalaisuus (kansaly)2461=suomi, 2=ruotsi, 3=muu

fi = 1
sv = 2
joku muu kuin fi tai sv = 3
<Opiskelija avain="OAvain">
<Aidinkieli>fi</Aidinkieli>
Äidinkieli (aikieliy)11=suomi, 2=ruotsi, 3=muu

fi = 1
sv = 2
joku muu kuin fi tai sv = 3
<Opiskelija avain="OAvain">
<Aidinkieli>fi</Aidinkieli>
Asuinkunta (askuntay)049TK:n kuntakoodi
049
=Espoo
<Opiskelija avain="OAvain">
<Asuinkunta>049</Asuinkunta>
Sukunimi (snimi)VirtanenOpiskelijan sukunimi<Opiskelija avain="OAvain">
<Sukunimi>Virtanen</Sukunimi>
Etunimet (enimi)PekkaOpiskelijan etunimet<Opiskelija avain="OAvain">
<Etunimet>Pekka</Etunimet>
Hyväksytty avoimen yliopiston opintojen perusteella (avo)01=kyllä, 0=ei
Edellisenä syyslukukautena (1.8.-31.12.) suoritettujen opintopisteiden määrä (opes)0

Edellisenä kevätlukukautena (1.1.-31.7.) suoritettujen opintopisteiden määrä (opek)0

Edellisen lukuvuoden loppuun (31.7.) mennessä suoritettujen kaikkien opintopisteiden määrä (opker)0

Lukukausimaksukokeilu ja maksullinen tilauskoulutus (lkmmt)
1=Lukukausimaksuvelvollinen (1.8.2017 lähtien). Terminsavgiftskyldig (fr.o.m. 1.8.2017)
2=Maksullinen tilauskoulutus. Avgiftsbelagd uppdragsutbildning

<Opiskeluoikeus avain="OOAvain" opiskelijaAvain="OAvain" >
<Jakso>
<Rahoituslahde>5</Rahoituslahde>

Opiskeluoikeuden alkaminen nykyisessä tutkinnossa (opoik)20192
<Opiskeluoikeus avain="OOAvain" opiskelijaAvain="OAvain">
 <AlkuPvm>2019-08-01</AlkuPvm>
Koulutuskoodi (koulk)632199TK:n koodisto
632199 = Kauppat. kand. (alempi), muu tai tuntematon pääaineryhmä

ohjauksenAla
OKM:n koodisto   (1 - 12)
Merkitään vain jos on kyseessä ei tutkintoon johtava koulutus 
ilman koulutuskoodia, koulutuskoodilla 999999

1                   Kasvatusalat

2                   Taiteet ja kulttuurialat

3                   Humanistiset alat

4                   Yhteiskunnalliset alat

5                   Kauppa, hallinto ja oikeustieteet

6                   Luonnontieteet

7                   Tietojenkäsittely ja tietoliikenne

8                   Tekniikan alat

9                   Maa- ja metsätalousalat

10                 Lääketieteet

11                 Terveys- ja hyvinvointialat

12                 Palvelualat


ekkoodi
OPH koodisto, Erikoistumiskoulutuksen 3-numoinen koodi
Merkitään vain jos on kyseessä ei tutkintoon johtava erikoistumiskoulutus

Opiskelija-avain (opiskelijaavain)OAvainVirta opiskelija avain, yksilöivä tunniste<Opiskelija avain="OAvain">
OpiskeluoikeusavainOOAvainVirta opiskeluoikeus avain, yksilöivä tunniste<Opiskeluoikeus avain="OOAvain">
  • No labels