Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Sarake (Muuttuja)
Kolumn (Variabel)
Esimerkki
Exempel
Selite - käytettävä koodisto
Beskrivning - använda koder
Virta-tieto
XML-skeemassa
Oppilaitostunnus (tunn)02471Tilastokeskuksen antama virallinen 5-numeroinen oppilaitostunnus.
02471 = Oulun AMK

Officiell 5
-siffrig läroanstaltskod som Statistikcentralen gett
<Opiskeluoikeus avain="OOAvain" opiskelijaAvain="OAvain" >
<Myontaja>02471</Myontaja>
Koulutustyyppi (koultyp)1Koulutustyyppi koodi
1=Nuorten (päivätotetutus) ammattikorkeakoulututkinto. Utbildning för unga som leder till YH-examen
2=Aikuiskoulutus (monimuotototeutus) ammattikorkeakoulututkinto. Vuxenutbildning som leder till YH-examen
3=Erikoistumisopinnot. Specialiseringsstudier
5=Ammattillinen opettajakoulutus. Yrkespedagogisk lärarutbildning
6=Ylempi ammattikorkeakoulututkinto. Högre yrkeshögskoleexamen
7=Erikoistumiskoulutus. Specialiseringsutbildning.
<Opiskeluoikeus avain="OOAvain" opiskelijaAvain="OAvain" >
<Tyyppi>1</Tyyppi>
Koulutuksen opetuskieli (kiel)en

Opetuskieli (koodi), TK:n koodisto
en = englanti

Undervisningsspråk (kod), Statistikcentralens koder
en = engelska

<Opiskeluoikeus avain="OOAvain" opiskelijaAvain="OAvain" >
<Jakso>
<Koulutuskieli>en</Koulutuskieli>
Opiskelukunta (kkun)564TK:n kuntakoodi
564
 = Oulu

Studieort (kommunkod), Statistikcentralens koder
564 = Uleåborg
<Opiskeluoikeus avain="OOAvain" opiskelijaAvain="OAvain" >
<Jakso>

<Koulutuskunta>564</Koulutuskunta>
Henkilötunnus (ht)121282-0111Suomalainen henkilötunnus
ppkkvv-yyyt

Personbeteckningen antecknas i sin helhet, också bindestrecket eller A för på 2000-talet födda.
Om den studerande saknar
personbeteckning, uppge den studerandes födelsetid
<Opiskelija avain="OAvain">
<Henkilotunnus>121282-0111</Henkilotunnus>
Sukunimi (snimi)VirtanenOpiskelijan sukunimi
Studerandes efternamn
<Opiskelija avain="OAvain">
<Sukunimi>Virtanen</Sukunimi>
Etunimet (enimi)PekkaOpiskelijan etunimet
Studerande förnamn (samtliga förnamn)
<Opiskelija avain="OAvain">
<Etunimet>Pekka</Etunimet>
Sukupuoli (sp)1Sukupuolikoodi
1=mies, 2=nainen

Kod för personens kön
1=man, 2=kvinna
<Opiskelija avain="OAvain">
<Sukupuoli>1</Sukupuoli>
Äidinkieli (aikieli)fiOpiskelijan äidinkielen kielikoodi, TK:n koodisto

Studerandes modersmål språkkod, Statistikcentralens koder
<Opiskelija avain="OAvain">
<Aidinkieli>fi</Aidinkieli>
Opiskelijan vakinainen asuinkunta (askun)564Opiskelijan kotikuntakoodi. Jos vakituinen asuinkunta on ulkomailla, käytetään koodia 200.

Studentens hemkommun (kod). Om utomlands, används kod 200
<Opiskelija avain="OAvain">
<Asuinkunta>564</Asuinkunta>
Opiskelijan kansalaisuus (kansal)246Opiskelijan kansalaisuus (maakoodi), TK:n koodisto
246 = Suomi

Studerandes nationalitet (landskod), Statistikcentralens koder
246 = Finland
<Opiskelija avain="OAvain">
<Kansalaisuus>246</Kansalaisuus>
Ko. tutkintoon kirjoihintuloajankohta ko. ammattikorkeakoulussa (kirtupv)20150801

Kirjoilletulo päivämäärä ko. tutkintoon
vvvvkkpp


Inskrivningstidpunkt för ifrågavarande examen vid yrkeshögskolan.
Med inskrivningstidpunkt avses det datum då den studerande har mottagit studieplatsen vid yrkeshögskolan och anmält sig som närvarande eller frånvarande för ifrågavarande examen.

<Opiskeluoikeus avain="OOAvain" opiskelijaAvain="OAvain" >
 <AlkuPvm>2015-08-01</AlkuPvm>


Kirjoillaolo ammattikorkeakoulussa  1.1.-31.7. (ilmoittautumistieto)  (olotamm)1

1=Ilmoittautunut läsnäolevaksi. Anmält sig närvarande

2=Ilmoittautunut poissaolevaksi. Anmält sig frånvarande

0=Opiskelija ei ollut kirjoilla 1.1.-31.7.tilastovuosi. Ej inskriven 1.1-31.7.statistikuppföljningsår

<LukukausiIlmoittautuminen opiskelijaAvain="OAvain" opiskeluoikeusAvain="OOAvain">

  <Myontaja>02471</Myontaja>

  <Tila>1</Tila>

  <IlmoittautumisPvm>2016-08-16</IlmoittautumisPvm>

  <AlkuPvm>2017-01-01</AlkuPvm>

  <LoppuPvm>2017-07-31</LoppuPvm>

</LukukausiIlmoittautuminen>

Kirjoillaolo ammattikorkeakoulussa 20.9. (ilmoittautumistieto) (olosyys)1

1=Ilmoittautunut läsnäolevaksi.  Anmält sig närvarande

2=Ilmoittautunut poissaolevaksi. Anmält sig frånvarande

0=Opiskelija ei ollut kirjoilla 20.9.tilastovuosi.  Ej inskriven 20.9.statistikuppföljningsår

<LukukausiIlmoittautuminen opiskelijaAvain="OAvain" opiskeluoikeusAvain="OOAvain">

  <Myontaja>02471</Myontaja>

  <Tila>1</Tila>

  <IlmoittautumisPvm>2017-05-16</IlmoittautumisPvm>

  <AlkuPvm>2017-08-01</AlkuPvm>

  <LoppuPvm>2017-12-31</LoppuPvm>

</LukukausiIlmoittautuminen>

Edellisenä syyslukukautena (1.8.-31.12.) suoritettujen varsinaisten opintopisteiden määrä (opes)20Kyseistä tutkintoa varten suoritettu opintopistemäärä edellisellä syyslukukaudella.

Antalet studiepoäng för examen i fråga som fullgjorts föregående hösttermin. Summa.
Summa
<Opintosuoritus avain="OSavain" opiskelijaAvain="OAvain" opiskeluoikeusAvainavain="OOAvain">
Edellisenä kevätlukukautena (1.1.-31.7.) suoritettujen varsinaisten opintopisteiden määrä (opek)40Kyseistä tutkintoa varten suoritettu opintopistemäärä edellisellä kevätlukukaudella.

Antalet studiepoäng för examen i fråga som fullgjorts föregående vårtermin. Summa.
Summa
<Opintosuoritus avain="OSavain" opiskelijaAvain="OAvain" opiskeluoikeusAvainavain="OOAvain">
Edellisen lukuvuoden loppuun (31.7.) mennessä suoritettujen kaikkien opintopisteiden määrä (opker)60Kyseistä tutkintoa varten suoritettu kokonaisopintopistemäärä edellisen lukuvuoden loppuun mennessä.

Totalantalet studiepoäng för examen i fråga som fullgjorts vid slutet av föregående läsår. Summa.
Summa
<Opintosuoritus avain="OSavain" opiskelijaAvain="OAvain" opiskeluoikeusAvainavain="OOAvain">
Läsnäololukukaudet (lasnalk)8Läsnäololukukausien määrä kyseisessä tutkinnossa tilastovuoden  loppuun mennessä.

Antalet närvaroterminer i resp. examen. Summa.
Summa ilmoituksia jossa <Tila>1</Tila> 

<LukukausiIlmoittautuminen opiskelijaAvain="OAvain" opiskeluoikeusAvain="OOAvain">

  <Myontaja>02471</Myontaja>

  <Tila>1</Tila>

  <IlmoittautumisPvm>2017-05-16</IlmoittautumisPvm>

  <AlkuPvm>2017-08-01</AlkuPvm>

  <LoppuPvm>2017-12-31</LoppuPvm>

</LukukausiIlmoittautuminen>

Poissaololukukaudet (poissalk)1Poissaololukukausien määrä kyseisessä tutkinnossa tilastovuoden  loppuun mennessä.

Antalet  frånvaroterminer i resp. examen. Summa.
Summa ilmoituksia jossa <Tila>2</Tila> tai <Tila>3</Tila>

<LukukausiIlmoittautuminen opiskelijaAvain="OAvain" opiskeluoikeusAvain="OOAvain">

  <Myontaja>02471</Myontaja>

  <Tila>2</Tila>

  <IlmoittautumisPvm>2017-05-16</IlmoittautumisPvm>

  <AlkuPvm>2018-01-01</AlkuPvm>

  <LoppuPvm>2018-07-31</LoppuPvm>

</LukukausiIlmoittautuminen>

Suoritettavien opintojen laajuus (oplaaj)210Suoritettavien opintojen laajuus

Ammattikorkeakoululain 14 §:ssä säädetään opintojen hyväksilukemisesta. Suoritettavien opintojen
laajuudella tarkoitetaan hyväksilukemisen jälkeen opiskelijan suoritettavaksi jäävää opintojen määrää opintopisteinä.

Omfattningen av studier

I § 14 i yrkeshögskolelagen stadgas om tillgodoräknande av studier. Med omfattningen av studierna avses de studier i studiepoäng som den studerande skall avlägga efter tillgodoräknandet av studier.
<Opiskeluoikeus avain="OOAvain" opiskelijaAvain="OAvain" >
<Laajuus><Opintopiste>210</Opintopiste></Laajuus>
Ensimmäinen kirjoihintuloajankohta ko. tutkintoon (kirtu1pv)20140825Siirto-opiskelijan siirtopäivämäärä, muuten opiskeluoikeuden alkamispäivämäärä.

Den tidpunkt då den studerande för första gången anmält sig när-eller frånvarande för resp. examen i vilken yrkeshögskola som helst (s.k. Överflyttare).
<Opiskeluoikeus avain="OOAvain" opiskelijaAvain="OAvain" >
<AlkuPvm>2015-08-01</AlkuPvm>

<SiirtoOpiskelija> 

    <SiirtoPvm>2014-08-25</SiirtoPvm> 

    <Lukukausikertyma> 

      <IlmoittautuminenTila>1</IlmoittautuminenTila> 

      <Maara>2</Maara> 

    </Lukukausikertyma> 

  </SiirtoOpiskelija>

Lastentarhanopettajan pätevyyteen tähtäävät opinnot (lastu)

1=Opiskelijalle, joka suorittaa sosionomi (amk) -tutkintoa kuuluu aineyhdistelmään opintoja, jotka tähtäävät lastentarhanopettajan pätevyyteen

2=Sairaanhoitajan pätevyys (tutkintokeruu)

3=Ammatillinen opettajankoulutus, pedagogiset opinnot

4=Ammatillinen opettajankoulutus, opinto-ohjaaja

5=Ammatillinen opettajankoulutus, erityisopettajaOpiskelijalle, joka suorittaa sosionomi (amk)
-tutkintoa kuuluu aineyhdistelmään opintoja,jotka tähtäävät lastentarhanopettajan pätevyyteen. Pätevyyden tuottava osa on 60 opintopisteen laajuiset varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opinnot
"iq" =>1 >1   (Opinnot  aloitettu ennen 31.8.2019 ja valmistuneet viimeistään 31.7.2023.)

För studerande som avlägger socionomexamen (YH) innehåller ämneskombinationen studier som leder till behörighet att arbeta som barnträdgårdslärare. Den del som ger behörighet är studier i småbarnspedagogik och socialpedagogik, som omfattar 60 studiepoäng.
"iq" =>1 (Inlett studierna före 31.8.2019 och utexaminerats senast 31.7.2023)

<Opiskeluoikeus avain="OOAvain" opiskelijaAvain="OAvain" >
<Jakso>
Rahoituslähde (rahlahde)11=Perusrahoitus.
Opetushallinnon (tai ammattikorkeakoulun) rahoittama koulutus.
Studerande i utbildning som finansierats av undervisningsförvaltningen


2=ESR-rahoitus, vain ammattikorkeakoulukoulutus.
Kokonaan (ml. kansallinen osuus) ESR-rahoituksella tai muulla.  rakennerahastorahoituksella järjestettävä tutkintoon johtava koulutus. 
Stud
erande i utbildning som leder till examen helt(inkl. nationell andel) med ESF-finansiering eller annan strukturfondsfinansiering


3=TE-rahoitus, vain ammattikorkeakoulukoulutus.
Työvoimahallinnon ostama AMK-tutkintoon johtava koulutus
Studerande i utbildning, som köpts av arbetskraftsförvaltningen och som leder till YH-examen.

4=Maksullinen tilauskoulutus. Avgiftsbelagd uppdragsutbildning

5=Lukukausimaksuvelvollinen (1.8.2017 lähtien). Terminsavgiftskyldig (fr.o.m. 1.8.2017)
<Opiskeluoikeus avain="OOAvain" opiskelijaAvain="OAvain" >
<Jakso>
<Rahoituslahde>1</Rahoituslahde>
Koulutuskoodi (koulk)631101Tilastokeskuksen 6-numeroinen koulutuskoodi
631101 = Tradenomi, talous, hallinto ja markkinointi

Statistikcentralens 6-siffriga utbildningsklassificeringskod
631101 = Tradenom, ekonomi, förvaltning och marknadsföring
<Opiskeluoikeus avain="OOAvain" opiskelijaAvain="OAvain" >
<Jakso>
<Koulutuskoodi>631101</Koulutuskoodi>
ohjauksenAla
OKM:n ohjauksenala koodisto (1 - 12)
Merkitään vain jos on kyseessä ei tutkintoon johtava koulutus 
ilman koulutuskoodia tai koulutuskoodilla 999999

1                   Kasvatusalat. Pedagogik
2                   Taiteet ja kulttuurialat. Konst och kultur
3                   Humanistiset alat. Humaniora
4                   Yhteiskunnalliset alat. Samhällsvetenskap.
5                   Kauppa, hallinto ja oikeustieteet. Handel, förvaltning och juridik
6                   Luonnontieteet. Naturvetenskap
7                   Tietojenkäsittely ja tietoliikenne. Databehandling och –kommunikation
8                   Tekniikan alat. Teknik
9                   Maa- ja metsätalousalat. Agro-forstområdet
10                 Lääketieteet. Medicin
11                 Terveys- ja hyvinvointialat. Hälsa och välmående
12                 Palvelualat. Service

Undervisningsministeriet styrområden (koderna 1 -12) används endast i fråga om icke examensinriktad utbildning utan utbildningsklassificeringskod eller kod 999999

<Opiskeluoikeus avain="OOAvain" opiskelijaAvain="OAvain" >
<Koulutusala versio="ohjausala">5</Koulutusala>
ekkoodi
OPH koodisto, Erikoistumiskoulutuksen 3-numoinen koodi
Merkitään vain jos on kyseessä ei tutkintoon johtava erikoistumiskoulutus

Anges bara ifråga om icke examensinriktad specialiceringsutbildning

<Opiskeluoikeus avain="OOAvain" opiskelijaAvain="OAvain" >
<Erikoistumiskoulutus>007</Erikoistumiskoulutus>


Puuttuvatlukukaudet
Puuttuvien lukukausien (tila koodi = 4) määrä

Saknade läsårsanmälningars (tila koodi = 4)  antal. Summa.
Summa ilmoituksia jossa <Tila>4</Tila>
Summa anmälningar med
status <Tila>4</Tila> 

<LukukausiIlmoittautuminen opiskelijaAvain="OAvain" opiskeluoikeusAvain="OOAvain">

  <Myontaja>02471</Myontaja>

  <Tila>4</Tila>

  <IlmoittautumisPvm>2016-08-01</IlmoittautumisPvm>

  <AlkuPvm>2016-08-01</AlkuPvm>

  <LoppuPvm>2016-12-31</LoppuPvm>

</LukukausiIlmoittautuminen>

Opiskelija-avainOAvainVirta opiskelija avain, yksilöivä tunniste

Unik identifierare för student
<Opiskelija avain="OAvain">
OpiskeluoikeusavainOOAvainVirta opiskeluoikeus avain, yksilöivä tunniste

Unik identifierare för studierätt
<Opiskeluoikeus avain="OOAvain">