Skip to end of metadata
Go to start of metadata

TIPTOP ja käytettävyys

Näillä sivuilla esitellään

Yleistä testauksesta

"Käytettävyys on apuvälineen tai muun valmistetun esineen, palvelun tai ympäristön helppokäyttöisyyttä tietyn tavoitteen saavuttamiseksi."

Joni Koskinen kuvailee käytettävyystestausta seuraavalla tavalla: "Käytettävyystestaus on käytettävyyden arvioinnin menetelmä, jolla pyritään testattavan tuotteen aitoja käyttötilanteita muistuttavien tehtävien avulla selvittämään mahdollisimman objektiivisesti, kuinka kohderyhmään kuuluvat käyttäjät toimivat tuotetta käyttäessään. Käytettävyystestauksesta kerättyä aineistoa analysoimalla saadaan vastauksia siihen, miksi jokin sovelluksen ominaisuus ei ole käytettävä ja miten se voisi olla käytettävyydeltään parempi. Käytettävyystestaus sopii menetelmäksi tuotteen käytettävyyden arviointiin silloin, kun halutaan saada paljon tietoa tuotteen käytettävyydestä sen todellisen käyttäjän näkökulmasta."

Käytettävyyttä voidaan siis arvioida käyttäjien kanssa tai ilman. Myös kehittäjät voivat osallistua testaukseen, mikäli valitaan sopiva metodi.

TIPTOP-projektin käytettävyystestaukset on tähän asti järjestetty erilaisilla etämenetelmillä, joita kuvaillaan seuraavissa luvuissa.

Testaus voidaan jakaa kahteen tyyppiin: Synkroniseen, jossa testin suorittamista valvotaan, ja asynkroniseen, jossa testi suoritetaan ilman valvontaa.

Testattavat prototyypit

Testissä voidaan käyttää joko (käyttäjien ulottuvilla olevaa) toiminnallista prototyyppiä (l. todellista tuotetta), tai erikseen valmistettua mallia, jossa ei ole kuin testin kannalta olennaisia toimintoja.

Käyttöliittymäprotoja kehitetään LucidChart-työkalulla, joka tarjoaa myös CSC-liitännäisen.

Esimerkki tulossa piakkoin.